157
วันนี้ สามารถชำระค่าเทอมการศึกษา ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ ได้แล้วง่ายๆ ที่ร้าน 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ และช่องทางแอปพลิเคชั่น Counter Service Payรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ร่วมรายการ
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 • ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • บริษัท อี.เทค จำกัด
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 • เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • วิทยาลัยดุสิตธานี
 • มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
 • บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท วรรณสรณ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด/Education
 • บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ดีวีพี กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท สูงส่งเสริมสมอง จำกัด
 • บริษัท ไอเดียล คอร์ป จำกัด
 • บริษัท พรีเทสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง จำกัด
 • โรงเรียนกวดวิชา ดิ แอ๊ค (The Act. School)
 • บริษัท ไอดีพี เอดยูเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด
 • สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • สถานรับเลี้ยงเด็กแฟมิลี่แลนด์ เนอสเซอรี่ บ้านครูน้ำฝน
 • โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์
 • โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร